PLAN DE REORGANIZARE – CONVOCARE ADUNARE CREDITORI

02Feb2017

PLAN DE REORGANIZARE – CONVOCARE ADUNARE CREDITORI

SC Waterhouse SRL – Plan de reorganizare

Data emiterii: 10.04.2012

1. Date privind dosarul: Nr. dosar 3570/108/2011*, Tribunalul Arad, Secţia Civilă, Judecător sindic Carmen Stancu

2. Arhiva/registratura instanţei: str. V. Milea nr.2-4, loc. Arad, jud. Arad, nr. tel 0257228908.

3. Debitor: SC Waterhouse SRL, cu sediul în loc. Arad, Calea Bodrogului, nr.6, jud. Arad, CUI 15432961 nr.ORC J02/595 /2003.

4. Creditori: Anexa 1

5. Administrator judiciar: Edge Business Restructuring Advisors S.P.R.L., societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0484, cu sediul în Bucureşti, str. mr. Ion Racoţeanu nr. 8, et. 3, ap. 5, sector 3, cod fiscal 27236802, Tel 021.320.50.36, Fax 021.320.50.06, e-mail office@edgeadvisors.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Paul Alexandru Stanciu.

6. Subscrisa: Edge Business Restructuring Advisors S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC WATERHOUSE SRL, desemnată conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 17.10.2011, și confirmată prin încheierea din data de 13.12.2011, în temeiul art. 13 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, convoacă adunarea creditorilor debitorului SC WATERHOUSE SRL. Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la adresa din Arad, Calea Bodrogului nr.6, jud. Arad, la data de 08.05.2012, ora 14.00.

Ordinea de zi a adunării creditorilor:

1. Votarea și aprobarea ”PLANULUI DE REORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DEBITOAREI SC WATERHOUSE S.R.L. (în insolvență) ELABORAT CONFORM PREVEDERILOR ART. 94 ȘI URM. DIN LEGEA 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ȘI DEPUS DE EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L. ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR JUDICIAR”

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar.

Persoana de contact:
Paul Stanciu
paul.stanciu@edgeadvisors.ro
40755 500 060

  • 2 Feb, 2017
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories